Pia Lindeskog på Svensk Fågels stämma:

”Ta upp konkurrensen med mager fisk”


Hållbar livsmedelsproduktion och hållbara matvaror. Vad är det?
Och hur hanteras hänsyn som hälsa, miljö, etik och ekonomi tillsammans?
Det var ingen liten frågeställning som Pia Lindeskog ställdes inför som föredragshållare vid Svensk Fågels stämma 2007.


Pia Lindeskog är nutritionist och arbetar på KF som chef för KF Konsument men hon är också engagerad bland annat i Naturskyddsföreningen (styrelseledamot) och hon arbetade bland annat en tid nära den kände miljökämpen Björn Gillberg.
Att väga samman en lång rad faktorer kring den ”hållbara” maten låter sig givetvis inte göras på ett enkelt sätt och i ett kort anförande som det som Pia Lindeskog höll på Svensk Fågels stämma. Men hon löste uppgiften på ett bra sätt genom att renodla och förenkla resonemanget på så sätt att hon i huvudsak uppehöll sig till faktorerna hälsa och miljö.
När det gäller hälsa och vad som är nyttigt, sa Pia Lindeskog att vi bland annat har att hålla oss till näringsrekommendationer från Livsmedelsverket, men även från WHO.
WHO rekommenderar till exempel att man inte ska konsumera särskilt mycket apelsinjuice, C-vitamininnehållet till trots. Detta handlar om att man inte ska konsumera för mycket energi genom drycker; se där, ett exempel på hur komplicerad mathållningen har blivit.

Mat och miljö
Matens miljöpåverkan kan också studeras i förhållande till de nationella miljömålen. Pia kunde på den korta stund som stod till buds vid stämman i Kalmar, inte klara ut alla dessa aspekter. Hon konstaterade däremot att vi äter en hel del om man räknar volymen under en människas livslängd.
Män äter 50 ton mat under sitt liv och kvinnan 40 ton. Människan drar cirka 70 ton totalt, mat och dryck sammanräknat, under ett liv. Det är således stora volymer som vi äter och dricker inklusive det svinn som alltid finns.

Pia Lindeskog konstaterade att alla våra stora miljöproblem påverkas av var och ens mathållning, och av vår totala konsumtion av livsmedel. Följande miljöproblem kan nämnas: Ozon, växthuseffekten, försurningen och den biologiska mångfalden. Mathållningen bidrar även till förgiftning av ekosystem, övergödning av vattendrag och förbrukning av ändliga resurser, exempelvis olja, kol och fosfor.

Är den globala uppvärmningen ett hot eller möjlighet för svensk kycklingproduktion?
– Det är svårt att titta på bara en faktor, exempelvis klimatfaktorn. Man måste försöka hitta lösningar som ger så bra effekt på så många problemområden som möjligt, svarade Pia Lindeskog.

För att ändå som individ och konsument försöka ”göra vad man kan”, pekade Pia Lindeskog på tre grundpelare som kan göra att du styr din mathållning mot en mer hållbar livsmedelskonsumtion:
Matvalet: matsedeln och den egna tallriken; ditt val av vad du äter påverkar
Produktionssätet: välja utifrån hur maten är producerad, är också ett sätt att påverka
Transporter: Välja produkter med tanke på transporter, likaså.

Hälsa= kyckling
Fördelar med kyckling är bland annat låg fetthalt och hög proteinhalt. En nackdel är låg järnhalt. Totalt sett är kyckling mycket nyttigt.
– Ur näringssynpunkt tycker jag att kyckling kan benchmarka sig mot mager fisk. Mager fisk har ungefär samma näringsprofil som kyckling. Många fiskarter och bestånd är hotade och industrifiske är mycket energikrävande.
– Ta upp konkurrensen med mager fisk och för ut kycklingen som ett alternativ till mager fisk. Den matchen tycker jag att ni ska ta, sa Pia Lindeskog.

Sven Secher