Remissvar

Branschen omfattas av lagar och föreskrifter som t.ex. djurskyddslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen. Hela produktionen av matfågel, från foder till färdig livsmedelsprodukt, omfattas av lagar och föreskrifter. 

Svensk Fågel fungerar som remissinstans för myndigheter. De senaste remisserna hittar du ovan om du klickar på Aktuella remissvar.

 

 


 

Benämning Innehåll
Remiss avgifter för SLV-kontroll Dnr 2000/2009. Avgifter SLV-kontroller
Höjda avgifter Remissvar avseende Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor, Dnr 38-556/09
Dnr 31-10794/08 Synpunkter på Kommissionens förslag till Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Dnr 31-10794/08
S2008/4204/HS Handel med djurläkemedel Betänkandet handel med djurläkemedel (SOU 2008:46). Näringen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och har följande att anföra. (Se pdf)
39-1415/07 förprövningsuppdraget Synpunkter förprövningsuppdraget, 39-1415/07
Synpunkter riskklassificering Synpunkter på förslag till vägledning för riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag i primärproduktionen
Synpunkter djurskyddskontroller Synpunkter på regeringsuppdraget om åtgärder för likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller
Dnr 33-2670/07 Yttrande om förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige